Het ondernemingsrecht ziet op activiteiten mét, en soms ook op activiteiten zonder winstoogmerk. Het bevat regels over de rechten en verplichtingen van partijen die betrokken zijn bij dergelijke activiteiten. Deze regels zijn van toepassing op de relaties tussen partijen en ieders rechten met betrekking tot goederen.

Wij staan cliënten bij op het gebied van het ondernemingsrecht, in het bijzonder met betrekking tot structuren, contracten en (her)financiering.

Structuren:

 • rechtspersonenrecht (BV’s, NV’s, coöperaties en andere verenigingen, stichtingen)
 • personenvennootschappen (maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen)
 • fusies en overnames
 • joint ventures en andere samenwerkingsvormen
 • aandeelhoudersgeschillen
 • herstructurering buiten faillissement (deels vergelijkbaar met herstructurering in faillissement)

Contracten:

 • commerciële contracten (inkoop/verkoop, raamcontracten, agentuur en distributie, koop/leasing/huur)
 • activa/passiva-transacties
 • projectcontracten

(Her)financiering:

 • financiering (eigen vermogen, achtergesteld kapitaal , geldleningen, factoring, leverancierskrediet)
 • herfinanciering
 • zakelijke zekerheden (pandrecht, hypotheekrecht)
 • persoonlijke zekerheden (bankgarantie, concerngarantie, letters of comfort, hoofdelijkheid, borgtocht, leverancierszekerheden)
 • uitwinning van zekerheden, waaronder executie

Contact

Neem contact met ons op:

Peter Raven +31(0)653877767

Kantoor Hoogeveen
Het Hoge Holt 9
7909 BE Hoogeveen

Kantoor Beilen
Noordveen 1
9412 AG Beilen

Kantoor Zwolle
Koestraat 35
8011 NJ Zwolle

Kantoor Goes
Stationsplein 21 ('De Koploper')
4461 HP Goes

T: +31 (0)38 2024037
E:

Contactformulier